Багачууд Хүнс ОНӨААТҮГ-ын захирлын 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/17 тоот тушаалын хавсралт

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

Менежер

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Захирал

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал: Бүх ажилчид

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт, нийслэлийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг гаргах, байгууллагын  өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

  1. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, нийслэлийн засаг даргын захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилтын хэрэгжилтийг гаргаж, зохих газруудад хүргүүлж ажиллах;

Байгууллагын үйл ажиллагаа тасралтгүй хэвийн явагдах нөхцөл боломжоор хангагдаж, төлөвлөсөн ажил, захирлын үр дүнгийн гэрээ хангалттай сайн биелсэн байна.

2.Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг 14 хоног, сар, улирлаар гаргаж, хэрэгжилтийг хангах, ажилчдын ажлын төлөвлөгөө, тайланг сар, хагас, бүтэн жилээр гаргуулж, хяналт тавин хэрэгжилтийг хангуулах;

Байгууллагын үйл ажиллагаа шуурхай явагдаж,  ажлын хариуцлага сайжирна.

3.Хүний нөөцийн өдөр тутмын ажил үүргүүдийг хөтлөн явуулах, тайлагнах, шаардлагатай боловсон хүчнийг судлах, бүртгэх, мэдээлэл бүрдүүлэх;

Хүний нөөцийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа ямарч доголдолгүй явагдана.

4. Албан хэрэг хөтлөлтийн систем /Edoc/-тэй ажиллах, Edoc-д бүртгэгдсэн албан бичгийн  шийдэрлэлтийг хангаж ажиллах;

Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийг ханган ажиллаж, тайлан мэдээг цаг тухайд нь тайлагнана.

5. Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа,  хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Захирлын үр дүнгийн гэрээ, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргаж батлуулах;

1.2 Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, захирамж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг шуурхай гаргаж, зохих газарт хүргүүлэх;

1.3 Харьяа байгууллагууд, хамтран ажилладаг цэцэрлэг, иргэнээс ирсэн албан бичиг, албан даалгавар, зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах;

1.4 Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах;

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг жилээр гарагж батлуулах, хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнах;

2.2 Үйл ажиллагааны 14 хоногийн төлөвлөгөө, тайланг гарган зохих газарт цаг хугацаанд нь хүргүүлж байх;

2.3 Ажилчдын ажлын төлөвлөгөөг хагас, бүтэн жилээр гаргуулж, тайланг сараар гаргуулан авч, үр дүнг тооцох;

 

 

 

20

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Байгууллагын хүний нөөцийн болон захиргааны чиглэлийн өдөр тутмын ажлыг хөтлөн явуулах /тушаал гаргах, ажилчдын НДД-ийн шилжилт, хөдөлгөөний бүртгэлийг хийх гэх мэт/

3.2 Байгууллагын нийт ажилчдын хувийн хэргийн бүрдүүлэлт, баяжилтийг тогтмол хийх;

3.3 Нийт ажилчдын амралтын хуваарийг 2 дугаар улиралд багтаан гаргаж, хуваарийн дагуу ажилтны амралтын хоногийг тодорхойлж, тушаал гарган санхүүд өгч байх;

3.4 Шаардлагатай ажлын байруудыг зарлах./ өөрийн сайтад тавих зарыг бэлтгэх, зарын дагуу хүмүүсийг бүртгэх, ярилцлаганд бэлтгэх, ажилд орохыг хүсэгчдийг бүртгэх/

3.5 Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, ажилчдыг зохих сургалтуудад хамруулах ажлыг зохион байгуулах;

 

 

 

 

 

 

 

20

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc системийг бүрэн ашиглаж бүртгэгдсэн албан бичгийн шийдвэрлэлтийг ханган ажиллах;

4.2 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам, зааврын дагуу баримт бичгийг тухайн онд хөтлөгдөх хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу үдэж цэгцлэн, дараа оны эхний улиралд багтаан архив, бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгөх;

4.3 Ажил хүлээлцэх цаг тухай бүрд өөрт байгаа баримт бичгийн жагсаалтыг цаасан болон цахим, файл хэлбэрээр гаргаж, холбогдох ажилтанд хүлээлгэн өгөх;

4.4 Өөрийн ажлын чиг үүргийн дагуу ирсэн бичгийн хариуг Edoc-оор шийдвэрлэж,  тайланг цахимаар болон цаасаар зохих газарт хүргүүлж ажиллах;

 

 

 

 

 

 

20

Ажлын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг дээдлэн байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гаргахгүй байх;

5.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар, ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг, журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

5.3 Өөрийн хариуцсан ажилтай холбогдсон дээд газрын тогтоол, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгөх;

5.4 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгоор байгууллагын эд хөрөнгө, техник, хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

5.5 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, ажилд ирэх, тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

5.6 Хувь хүний манлайллыг хангаж хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

5.7 Үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай, санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж, эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхиилж ажиллах;

5.8 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

 

 

 

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй

 

Мэргэжил

Бизнесийн удирдлага, менежментийн  мэргэжилтэй байх

Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Мэргэшил

Хүний нөөцөөр мэргэшсэн байх.

Албан хэрэг хөтлөх, баримт бичиг боловсруулах чадвартай байх

Туршлага

Улсад 3-аас дээш жил ажилласан байх

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулдаг

*Хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн

*Санаачлагатай байж асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх

 

1.2 Тусгай шаардлага

Аливаа асуудлыг шийдвэрлэж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвартай байх

Ачаалал даах чадвартай байх

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Бусад бүх ажилчид

-Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар

-Харилцагч  байгууллагууд

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

-Иргэд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

Албан өрөөний ширээ сандал, компьютер, принтер гэх мэт

Эд хөрөнгийн картын дүн: ..............

 

3.3 Хүний

Албан өрөөний тавилга, эд хогшил, ширээ, сандал, компьютерийн иж бүрдэл, принтер гэх мэт,

 

3.4 Бусад

Бичиг хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх.

-Шаардлагатай техник, хэрэгслээр хангагдсан байх

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны .... дугаар сарын ....ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                   Б.МӨНХНАСАН

20 .... оны .... дугаар сарын ....ны өдөр

 

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

Ерөнхий нягтлан бодогч

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Захирал, Менежер

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал: тооцооны нягтлан бодогч, няравууд

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж, холбогдох тайлан балансыг цаг хугацаанд нь гаргах, өмч, хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтад хяналт тавих.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1. Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, дүрэм, журам, тушаалын биелэлтийг хангах, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

-Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа тасралтгүй хэвийн ажиллах нөхцөл боломжийг хангана.

2. Байгууллагын санхүүгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, зардлыг бууруулах, хэмнэх чиглэлээр санал боловсруулах;

Байгууллагын ашигтай ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ.

3.Санхүүгийн тайлан балансыг хуулийн хугацаанд үнэн зөв, бүрэн гаргах, цаг тухайн үеийн мэдээ, мэдээллийг удирдлагад танилцуулах, санхүүгийн тайланг хуульд заасан эрх бүхий байгууллагад хуулиар тогтоосон хугацаанд хүргүүлэх;

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж, мэдээ мэдээллийн ил тод байдал хангагдана.

4. Харилцагч байгууллагуудтай болон ажилчидтай холбоотой төлбөр тооцоог цаг хугацаанд нь барагдуулж ажиллах;

Өглөг, авлага үүсэхгүй байна.

5. Албан хэрэг хөтлөлтийн систем /Edoc/-тэй ажиллах, Edoc-д бүртгэгдсэн албан бичгийн  шийдэрлэлтийг хангаж ажиллах;

Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийг ханган ажиллаж, тайлан мэдээг цаг тухайд нь тайлагнана.

6. Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган байгууллагын орлого, зарлагыг хуулийн хугацаанд шивж оруулах;

1.2 Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг удирдан ил тод байдлыг ханган ажиллах;

1.3 Үндсэн хөрөнгө, тавилга, эд хөрөнгийг хуулийн хугацаанд тоолж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд байнгын хяналт тавих;

1.4 Шинээр гарсан хууль тогтоомж, шийдвэрүүдийг тухай бүр судалж, мөрдлөг болгон ажиллах;

 

 

20

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Байгууллагад учирч буй болзошгүй санхүүгийн эрсдэлүүдийг урьдчилан тооцож, санал боловсруулан оруулах, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

                

                 10

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Харилцагч байгууллагуудтай авлага, өглөгийн тооцоо нийлж, цаг хугацаанд нь барагдуулах, акт үйлдэн баримтжуулах;

3.2 Байгууллагын борлуулалтын төлөвлөгөөнний биелэлтийг ханган тогтмол хяналт тавьж ажиллах;

3.3 Санхүүгийн тайлан балансыг хуулийн хугацаанд үнэн зөв гаргаж, удирдлагаар баталгаажуулан зохих газарт хүргүүлэх;

 

 

 

20

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Хамтран ажилладаг байгууллагуудтай сар бүр тооцоо нийлж, сарын 25-30 –ны хооронд төлбөр тооцоог хийж барагдуулах;

4.2 Ажилчдын цалинг сар бүрийн 10, 25-нд бодож, баталгаажуулан цалингийн картаар олгох;

4.3 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын тооцоог сар бүрийн 30-ны дотор хийж, тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж, зохих газарт хүргүүлэх;

 

 

 

20

Ажлын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc системийг бүрэн ашиглаж, бүртгэгдсэн албан бичгийн шийдвэрлэлтийг ханган ажиллах;

5.2 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам, зааврын дагуу баримт бичгийг тухайн онд хөтлөгдөх хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу үдэж цэгцлэн, дараа оны эхний улиралд багтаан архив, бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгөх;

5.3 Ажил хүлээлцэх цаг тухай бүрд өөрт байгаа баримт бичгийн жагсаалтыг цаасан болон цахим, файл хэлбэрээр гаргаж, холбогдох ажилтанд хүлээлгэн өгөх;

5.4 Өөрийн ажлын чиг үүргийн дагуу ирсэн бичгийн хариуг Edoc-оор шийдвэрлэж,  тайланг цахимаар болон цаасаар зохих газарт хүргүүлж ажиллах;

 

 

 

 

 

 

15

Ажлын байрны 6 дугаар зорилтын хүрээнд:

6.1 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг дээдлэн байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гарагхгүй байх;

6.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар, ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг, журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

6.3 Өөрийн хариуцсан ажилтай холбогдсон дээд газрын тогтоол, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгөх;

6.4 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрмжийн хэвийн ауиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгоор байгууллагын эд хөрөнгө, техник, хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;;

6.5 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, ажилд ирэх, тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

6.6 Хувь хүний манлайллыг хангаж хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

6.7 Үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай, санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж, эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

6.8 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй

 

Мэргэжил

Санхүү, нягтлан бодогч

Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Мэргэшил

Нягтлан бодох бүртгэлээр мэргэшсэн байх

Төрийн байгууллагад шударгаар ажиллах чин хүсэлтэй байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан

 

Ур чадвар

Удирдан зохион байгуулах, шийдвэр гаргах чадвартай

*Багаар ажиллах чадвартай

Харилцааны ур чадвар сайтай

*Үүрэг хүлээх

*Баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулдаг

*Санхүүгийн болон хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

*Санхүүгийн хувийн ашиг сонирхолгүй үнэнч шударга байх

*Бусдыг сургаж дадлагажуулах, манлайлах

 

1.2 Тусгай шаардлага

-Нууцыг хадгалах

-Ачаалал дааж ажиллах

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай

-Илүү цагаар ажиллах

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Бүх ажилчид

-Нийгмийн даатгал

-Татварын газар

-Аудитын газар

-Харилцагч банк

-Харилцагч  байгууллагууд

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ. /Төрийн албаны тухай, НББ-ийн тухай, Шилэн дансны тухай хууль гэх мэт/

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

Эд хөрөнгийн картын дүн: .................

 

3.3 Хүний

Албан өрөөний тавилга, эд хогшил, компьютерийн иж бүрдэл, принтер, санхүүгийн талаарх ном, гарын авлага г.м

 

3.4 Бусад

Бичиг хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн  нөхцөл

-Ажлын 8 цагт

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх.

-Шаардлагатай техник хэрэгсэл, компьютерийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР               Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                   Б.МӨНХНАСАН

20 .... оны ... дугаар сарын ....ны өдөр

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

Тооцооны нягтлан бодогч

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Захирал, Менежер, Ерөнхий нягтлан бодогч

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал:  няравууд

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийг олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явууулах, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааны хэвийн жигд тасралтгүй ажиллагааг хангах, өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтад хяналт тавих.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой  хууль, дүрэм, журмын биелэлтийг хангаж ажиллах;

-Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа тасралтгүй хэвийн ажиллах нөхцөл боломжоор хангагдана.

2.Харилцагч байгууллага, цэцэрлэгүүдтэй сар бүр тооцоо нийлж, акт үйлдэж баталгаажуулах;

Өр, авлага үүсэхгүй байна.

3.Санхүүгийн тайлан баланс гаргахад өөрөөс шалтгаалах мэдээллийг боловсруулж өгөх;

Тайлан баланс хуулийн хугацаандаа гарна.

4. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам, зааврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

Төлөвлөгөө, тайланг цаг тухайд нь тайлагнасан байна.

5. Жолооч нарын шатахууны тооцоог сар бүр хийж, илүү, дутууг тооцож байх;

Жолооч нарын шатахууны тооцоо эцэслэн гарсан байна.

6. Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, дүрэм, журмын дагуу ажиллах;

1.2 Байгууллагын анхан шатны баримтын гүйлгээний бүртгэлийг өдөр бүр хийх;

1.3 Эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажиллах;

1.4 Сар бүрийн сүүлийн өдөр агуулахын тооллогыг хийж, бараа бүтээгдэхүүний үлдэгдэлийг гаргаж баталгаажуулах;

1.5 Сар бүр /бензин шатахуун болон аж ахуйд хэрэглэгдэх материалын/ хэрэглээний норм, нормативыг тогтоох;

 

 

 

 

20

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудтай сарын эцэст тооцоо нийлж, акт үйлдэн баталгаажуулж, ерөнхий нягтлан бодогчид өгөх;

2.2 Хамтран ажилладаг цэцэрлэгүүдтэй сар бүр тооцоо нийлж, тооцоо нийлсэн акт үйлдэж баталгаажуулж байх;

2.3 Агуулахын болон борлуулалтын няравуудтай бараа материалын тооцоог нийлж, зөрүү гарсан тохиолдолд холбогдох ажилтанаар хохирлыг барагдуулах;

 

 

 

20

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Зохих газруудтай сар бүрийн эцэст тооцоо нийлж, өглөг, авлагын тооцоог удирдлагуудад мэдээлж байх;

3.2 Удирдлагад санхүүгийн болон борлуулалтын үнэн зөв мэдээллийг 7 хоног, сар, улирал, жилээр болон шаардлагатай үед гаргаж өгөх;

3.3 Байгууллагын санхүүгийн тайлан баланс гарахад шаардагдах бүх тоо мэдээг ерөнхий нягтлан бодогчид гаргаж өгөх;

3.4 Санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах;

 

 

 

 

15

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам зааврын дагуу бичиг баримтыг үдэж цэгцлэн дараа оны эхний улиралд багтаан холбогдох ажилтанд хүлээлгэж өгөх;

4.2 Ажил хүлээлцэхэд бүх баримтуудын жагсаалтыг цаасан болон цахим, файлаар гаргаж өгөх;

 

 

 

15

 

Ажын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Түгээлтийн жолоочнарын тооцоог замын хуудас бөглүүлж хийх.

5.2 Түгээлтэнд явсан км, зарцуулсан шатахууны тооцоог GP4000-GPS/GCM хяналтын төхөөрөмжийн тусламжтайгаар сар бүр тооцоог гаргаж байх; /GPS-ийн программ/

 

 

15

Ажлын байрны 6 дугаар зорилтын хүрээнд:

6.1 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг дээдлэн байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гарагхгүй байх;

6.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар, ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг, журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

6.3 Өөрийн хариуцсан ажилтай холбогдсон дээд газрын тогтоол, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгөх;

6.4 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрмжийн хэвийн ауиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгоор байгууллагын эд хөрөнгө, техник, хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

6.5 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, ажилд ирэх, тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

6.6 Хувь хүний манлайллыг хангаж хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

6.7 Үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай, санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж, эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

6.8 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

 

Мэргэжил

Нягтлан бодогч

Эдийн засагч

Мэргэшил

 

 

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан

 

Ур чадвар

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулдаг

*Санхүүгийн болон хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

*Санхүүгийн хувийн ашиг сонирхолгүй үнэнч шударга, хариуцлагатай байх

*Бусдыг манлайлах

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

1.2 Тусгай шаардлага

*Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

*Нууцыг хадгалах

Илүү цагаар ажиллах

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Няравууд

-Харилцагч байгууллагууд

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ. /Төрийн албаны тухай, НББ-ийн тухай, Шилэн дансны тухай хууль гэх мэт/

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

Эд хөрөнгийн картын дүн: ….......

 

3.3 Хүний

Албан өрөөний тавилга, эд хогшил, компьютерийн иж бүрдэл, олшруулагч, хэвлэгч, скайнер, утас, факсын аппарат, албан хэрэг хөтлөлтийн ном, гарын авлага гэх мэт;

 

3.4 Бусад

Бичиг хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх.

-Шаардлагатай техник хэрэгсэл, компьютерийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын ө дрүүдэд ажиллах;

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах;

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах;

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх;

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 ..... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                   Б.МӨНХНАСАН

20 ..... оны ... дугаар сарын ....ны өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

Борлуулалтын нярав

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Захирал, Менежер, Ерөнхий нягтлан бодогч, тооцооны нягтлан бодогч

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал:  Жолооч, ачигч

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

Байгууллагын борлуулалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, цэцэрлэгүүдийг чанар стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хүнсний бараа бүтээгдэхүүнээр тасралтгүй хангах.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Цэцэрлэгүүдэд нийлүүлэгдэж буй бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлан таниулах, сонголт хийх бололцоогоор ханган ажиллаж, харилцагч нартай зөв боловсон харьцаж, тэдэнд сайхан сэтгэгдэл төрүүлэх;

Цэцэрлэгүүдийн захиалгат бараа бүтээгдэхүүнийг хурдан шуурхай түгээж, байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулна.

2. Цэцэрлэгүүдийн бараа бүтээгдэхүүний захиалгыг 7 хоногоор авч, агуулахын няравт өгч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниас татан авалтыг хийлгэх;

Бараа бүтээгдэхүүний захиалга цагтаа хийгдэнэ.

3. Санхүүгийн анхан шатны баримтыг цаг тухайд нь шивж, зарлагын баримтыг тооцооны нягтлан бодогчид өдөр өдөрт нь гаргаж өгөх;

Борлуулалтын тоо хэмжээ тодорхой болно.

4. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам, зааврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

Төлөвлөгөө, тайланг цаг хугацаанд нь тайлагнасан байна.

5. Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

2. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Цэцэрлэгүүдийн бараа бүтээгдэхүүний захиалгыг 7 хоногоор авч нэгтгэн нийлүүлэх;

1.2 Нийлүүлэгдэж буй бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлан таниулах ажлыг тогтмол хийж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх;

1.3 Харилцааны өндөр соёлтой байж, зөв боловсон харьцаатай байх;

 

 

 

20

 

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1Цэцэрлэгүүдийн бараа бүтээгдэхүүний захиалгыг долоо хоногийн тав дахь өдөр авч нэгтгэн, захиалгын дагуу дараа долоо хоногийн тогтсон өдрүүдэд түгээх;

2.2 Борлуулалтын мэдээг 7 хоног, сар, улирал, жилээр гаргаж, удирдлагад мэдээлэх;

2.3 Цэцэрлэгүүдээс гарсан санал, гомдлыг удирдлагад мэдээлж цаг тухайд нь шийдвэрлүүлэх;

2.4 Шаардлага хангахгүй байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг буцаалт хийх тохиолдолд ДХШБагийн гишүүд болон эрүүл ахуйчид нэн даруй мэдэгдэж, шийдвэрлүүлэх;

2.5 Ажлын төлөвлөгөөг хагас жилээр гаргаж, биелэлтийг сараар тайлагнах;

 

 

 

 

 

20

 

 

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Бараа бүтээгдэхүүний зарлагын баримтыг цаг тухайд нь үйлдэж, баримтжуулах;

3.2 Борлуулалт хийж дууссаны дараа барааны зарлагын баримтаа нэгтгэн шивж, тооцооны нягтлан бодогчид өгөх;

3.3 Захиалгын дагуу бүтээгдэхүүний нэгтгэлийг  7 хоногийн Баасан гаригт агуулахын няравт гарган өгч захиалуулах;

 

 

 

20

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам зааврын дагуу бичиг баримтыг үдэж цэгцлэн дараа оны эхний улиралд багтаан холбогдох ажилтанд хүлээлгэж өгөх;

4.2 Ажил хүлээлцэхэд бүх баримтуудын жагсаалтыг цаасан болон цахим, файлаар гаргаж өгөх;

 

 

20

Ажлын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг дээдлэн байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гарагхгүй байх;

5.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар, ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг, журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

5.3 Өөрийн хариуцсан ажилтай холбогдсон дээд газрын тогтоол, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгөх;

5.4 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрмжийн хэвийн ауиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгоор байгууллагын эд хөрөнгө, техник, хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

5.5 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, ажилд ирэх, тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

5.6 Хувь хүний манлайллыг хангаж хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

5.7 Үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай, санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж, эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

5.8 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

     

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш

 

Мэргэжил

Нягтлан бодогч, нярав

 

Мэргэшил

 

 

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан

 

Ур чадвар

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулдаг

*Санхүүгийн болон хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

*Санхүүгийн хувийн ашиг сонирхолгүй үнэнч шударга байх

*Ачаалал дааж ажиллах

 

1.2 Тусгай шаардлага

*Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

*Нууцыг хадгалах

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

-Ачаалал даах чадвартай байх;

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Тооцооны нягтлан бодогч

-Бусад ажилчид

-Харилцагч байгууллагууд

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

 Эд хөрөнгийн картын дүн: ….......

 

3.3 Хүний

Албан өрөөний тавилга, эд хогшил, компьютерийн иж бүрдэл, бусад;

 

3.4 Бусад

Бичиг хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх;

-Шаардлагатай техник хэрэгсэл, компьютерийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах;

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах;

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах;

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх;

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 ..... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                   Б.МӨНХНАСАН

20 ..... оны ... дугаар сарын ....ны өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс  ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

 Агуулахын нярав

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Захирал, Менежер, Ерөнхий нягтлан бодогч,Тооцооны нягтлан бодогч

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал: 

Агуулахын ачигч

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

-Цэцэрлэгүүдийн захиалгын дагуу хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийг татан авах, бараа материал, сэлбэг хэрэгсэл, түүхий эдийн хүлээн авалт, хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалт, борлуулалтыг хариуцан тайлан гаргах.

2. Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Бараа материалыг бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудаас захиалан татан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

Цэцэрлэгүүдийн захиалгын дагуу бараа татан авалт хийж борлуулснаар байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангана.

2.Бараа материалыг агуулахын горимд уялдуулан хурааж цэгцлэх, ачиж буулгуулах, агуулахын стандартыг мөрдөж ажиллах;

Агуулахын стандартуудыг мөрдөж ажилласан байна.

3. Бараа материал, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, шилжилт хөдөлгөөний талаар агуулахын бүртгэл хөтлөх,  тайлан гаргах;

Бараа материалын доголдолгүй болсон байна.

4.Бараа материалыг хүлээн авах баримт үйлдэж, харуулд шалгуулж байх;

Ажлын хариуцлага сайжирна.

5. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам, зааврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

Төлөвлөгөө, тайланг цаг хугацаанд нь тайлагнасан байна.

6. Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Цэцэрлэгүүдийн 7 хоногийн барааны захиалгыг нэгтгэн бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудаас татан авалтыг хийж, түгээлтэнд бэлдэх;

1.2 Агуулахын бараа материалын үлдэгдлийг 7 хоногоор гаргаж, шаардлагатай материалыг захиалан авах;

 

 

20

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Нийлүүлэгч байгууллагаас ирж байгаа бараа материалын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, чанар тоо, хэмжээг шалган баримтын дагуу хүлээн авч, шаардлага хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах;

2.2 Агуулахын бараа материалыг стандартын дагуу өрж, хураах, хадгалах;

2.3 Агуулахын ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг цаг тухайд нь бүрэн хариуцаж хийлгэх;

 

 

 

 

 

20

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Бараа материалын орлого, зарлагын баримтыг өдөр бүр тооцооны нягтлан бодогчид хүлээлгэн өгөх;

3.2 Бараа материалын агуулахын бүртгэл хөтөлж, үлдэгдлийг гаргаж байх;

3.3 Бараа материалыг тогтоосон үнээр зарлагадах;

3.4 Ажлын төлөвлөгөөг хагас жилээр гаргаж, биелэлтийг сараар тайлагнах;

 

 

 

15

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Ирсэн, гарсан бараа материалын орлого, зарлагыг бичиж, баримтын дагуу харуулд шалгуулан оруулж, гаргаж байх;

4.2 Дотооддоо гаргах бараа материалыг захирал, ерөнхий нягтлан бодогч нарын гарын үсгээр баталгаажсан шаардах хуудсаар олгож байх;

4.3 Агуулахын лац, ломбыг ажил тарахад харуулд хүлээлгэн өгч, ажил эхлэхэд харуулаас хүлээн авах;

 

 

 

15

Ажлын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам зааврын дагуу бичиг баримтыг үдэж цэгцлэн дараа оны эхний улиралд багтаан холбогдох ажилтанд хүлээлгэж өгөх;

5.2 Ажил хүлээлцэхэд бүх баримтуудын жагсаалтыг цаасан болон цахим, файлаар гаргаж өгөх;

 

 

15

 

 

Ажлын байрны 6 дугаар зорилтын хүрээнд:

6.1 Албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг дээдлэн байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гарагхгүй байх;

6.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар, ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг, журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

6.3 Өөрийн хариуцсан ажилтай холбогдсон дээд газрын тогтоол, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгөх;

6.4 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрмжийн хэвийн ауиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгоор байгууллагын эд хөрөнгө, техник, хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

6.5 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, ажилд ирэх, тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

6.6 Хувь хүний манлайллыг хангаж хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

6.7 Үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай, санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж, эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

6.8 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

     

 

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш

 

Мэргэжил

Нягтлан бодогч, нярав

Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Мэргэшил

 

Төрийн байгууллагад шударгаар ажиллах чин хүсэлтэй байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан

 

Ур чадвар

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Санхүүгийн болон хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

*Санхүүгийн хувийн ашиг сонирхолгүй үнэнч шударга байх

*Ачаалал дааж ажиллах

 

1.2 Тусгай шаардлага

*Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

*Нууцыг хадгалах

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

-Ачаалал даах чадвартай байх;

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Тооцооны нягтлан бодогч

-Эрүүл ахуйч

-Борлуулатын няравууд

-Жолооч, ачигч

-Харилцагч байгууллага

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

Эд хөрөнгийн картын дүн: ..............

 

3.3 Хүний

Албан өрөөний тавилга, эд хогшил, компьютерийн иж бүрдэл,  хэвлэгч, утас, ном, гарын авлага гэх мэт;

 

3.4 Бусад

Бичиг хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн  нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх.

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Компьютерийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС  ОНӨААҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                  Б.МӨНХНАСАН

20 ... оны ... дугаар сарын ....ны өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс  ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

 Хүнсний нярав /Аж ахуйн нярав/

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Захирал, Менежер, Ерөнхий ня-бо,Тооцооны ня-бо

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал:  Ачигч

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, бусад тогтоомж, заавар, журам, стандартыг мөрдлөг болгон ажиллах, ажилчдыг эд хөрөнгө болон бусад холбогдох материалаар тасралтгүй хангах үйл ажиллагааг явуулах, үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, эмх цэгц, бараа материалын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан анхан шатны бүртгэлийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.

2. Ажлын байрны үндсэн чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Байгууллагын үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийн анхан шатны бүртгэлийг хууль, дүрэм, журам, зааврын дагуу хөтлөн тайлагнах;

Удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангана.

2.Байгууллагын хэвийн ажиллагааг хангах  үүднээс аж ахуйн бараа материал болон албан хэрэгцээнд шаардлагатай  аж ахуйн болон бусад бараа материал, бичиг хэрэгслэлийг шаардах хуудсаар олгож байх;

Санхүүгийн анхан шатны баримтыг үйлдэж, бараа материал цохолтоор олгогдсон байна.

3.Бараа материал, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хөтлөх,  тайлан гаргах;

Бараа материалыг бүртгэлжүүлэх, илүүдэл, дутагдал гаргахгүй болсон байна.

4.Бараа материалыг хүлээн авах баримт үйлдэж, харуулд шалгуулж байх;

Ажлын хариуцлага сайжирна.

5. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам, зааврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

Төлөвлөгөө, тайланг цаг хугацаанд нь тайлагнасан байна.

6.Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Байгууллагын үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийн анхан шатны бүртгэлийг тухай бүр хөтөлж, тайланг улирал бүр санхүүд өгөх;

1.2 Бараа материалын үлдэгдлийг сарын эцэст гаргаж, шаардлагатай материалыг захиалан авах;

 

20

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1  Дотооддоо гаргах аж ахуйн болон бусад бараа материалыг захирал, ерөнхий нягтлан бодогч нарын гарын үсгээр баталгаажсан шаардах хуудсаар олгож байх;

2.2 Шаардах хуудсаар олгож байгаа аж ахуйн болон бусад бараа, материалыг зарлагадаж тухайн ажилтанаар баталгаажуулж байх;

 

 

20

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Бараа материалын орлого, зарлагын баримтыг тухай бүр нь хөтөлж тооцооны нягтлан бодогчид хүлээлгэн өгөх;

3.2 Бараа материалын  бүртгэл хөтөлж, үлдэгдлийг тогтмол гаргах;

3.3 Бараа материалыг тогтоосон үнээр зарлагадах;

3.4 Ажлын төлөвлөгөөг хагас, бүтэн жилээр гаргаж, биелэлтийг сараар тайлагнах;

3.5 Эд хөрөнгө, бараа материалын бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцан  чанар, тоо хэмжээг шалган баримтын дагуу хүлээн авч, шаардлага хангаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах;

 

 

15

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Ирсэн, гарсан бараа материалын орлого, зарлагыг бичиж, баримтын дагуу харуулд шалгуулан оруулж, гаргаж байх;

4.3 Агуулахын лац, ломбыг ажил тарахад харуулд хүлээлгэн өгч, ажил эхлэхэд харуулаас хүлээн авах;

 

15

Ажлын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам зааврын дагуу бичиг баримтыг үдэж цэгцлэн дараа оны эхний улиралд багтаан холбогдох ажилтанд хүлээлгэж өгөх;

5.2 Ажил хүлээлцэхэд бүх баримтуудын жагсаалтыг цаасан болон цахим, файлаар гаргаж өгөх;

 

15

Ажлын байрны 6 дугаар зорилтын хүрээнд:

6.1 Албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг дээдлэн байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гарагхгүй байх;

6.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар, ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг, журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

6.3 Өөрийн хариуцсан ажилтай холбогдсон дээд газрын тогтоол, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгөх;

6.4 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрмжийн хэвийн ауиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгоор байгууллагын эд хөрөнгө, техник, хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

6.5 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, ажилд ирэх, тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

6.6 Хувь хүний манлайллыг хангаж хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

6.7 Үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай, санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж, эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

6.8 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

15

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

 

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш

 

Мэргэжил

Нягтлан бодогч, нярав

Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Мэргэшил

 

Төрийн байгууллагад шударгаар ажиллах чин хүсэлтэй байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан

 

Ур чадвар

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Санхүүгийн болон хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

*Санхүүгийн хувийн ашиг сонирхолгүй үнэнч шударга байх

*Ачаалал дааж ажиллах

 

1.2 Тусгай шаардлага

*Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

*Нууцыг хадгалах

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Бусад бүх ажилчид

-Харилцагч байгууллага

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

Эд хөрөнгийн картын дүн: ..............

 

3.3 Хүний

Албан өрөөний тавилга, эд хогшил, компьютерийн иж бүрдэл,  хэвлэгч, утас, ном, гарын авлага гэх мэт;

 

3.4 Бусад

Бичиг хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн  нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх.

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Компьютерийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС  ОНӨААҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                  Б.МӨНХНАСАН

20 ... оны ... дугаар сарын ....ны өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

 Эрүүл ахуйн  шинжээч

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Захирал, Менежер

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал: 

Нярав, жолооч, ачигч, үйлчлэгч

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, чанар стандартын шаардлага хангасан хүнсний бүтээгдэхүүнийг  эрүүл  орчноос цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд хүргэх, Хүнсний аюулгүй байдлын тухай, Хүнсний тухай, Эрүүл ахуйн тухай хууль, дүрэм, журмыг мөрдлөг болгон ажиллах зорилгоор бараа бүтээгдэхүүнд тавигдах хяналтыг сайжруулж, тухайн бүтээгдэхүүний шинжилгээний бичгийн бүрдэлтийг бүрэн ханган ажиллах.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах;

Хуулийн хэрэгжилтийг хангасан байна.

2.Чанар стандартын шаардлага хангасан эрүүл бүтээгдэхүүнийг цэцэрлэгүүдэд нийлүүлэх, бүтээгдэхүүний шинжилгээний бичигт хяналт тавих;

Чанар стандартын шаардлага хангасан эрүүл  хүнсийг цэцэрлэгүүдийн хэрэгцээнд нийлүүлсэн байна.

3. Хүнсний агуулахыг стандарт (MNS-5364: 2004)-ын шаардлагын хэмжээнд байлгах, өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, эрүүл ахуй, ариун цэвэр, хөдөлмөр хамгааллын дүрмийг мөрдөн ажиллах ба компанийн өдөр тутмын үндсэн үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж ажиллах;

Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаа хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

4. Ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт жилд 2 удаа хамруулж, эрүүл мэндийн  дэвтрийг бөглүүлж, ажлын байранд байлгах;

Эрүүл орчноос эрүүл хүнсийг хүргэнэ.

5. Албан хэрэг хөтлөлтийн систем /Edoc/-тэй ажиллах, Edoc-д бүртгэгдсэн албан бичгийн  шийдэрлэлтийг хангаж ажиллах;

Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийг ханган ажиллаж, тайлан мэдээг цаг тухайд нь тайлагнана.

6. Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг тогтоох, бүртгэх, хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнийг татан авах, устгах, дахин боловсруулах журмыг мөрдөж, бүртгэл хөтлөх;

1.2 Ажилчдад хүнсний тухай холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг танилцуулах, мөрдлөг болгох ажлыг зохион байгуулах;

1.3 Актлагдсан бүтээгдэхүүнийг устгах талаар холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэн устгалыг хийлгэх;

 

 

 

 

15

 

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Гэрээт байгууллагуудаас ирсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр, сав, баглаа, боодол, хүчинтэй хугацаа, чанарт хяналт тавьж, бүтээгдэхүүн тус бүрийн шинжилгээний бичгийн бүрдүүлэлтийг бүрэн хариуцах;

2.2 Шаардлага хангаагүй / сав, баглаа, боодол, чанар, өнгө, үзэмж, хадгалах хугацаа г.м/ бүтээгдэхүүнд хяналт тавьж асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлүүлэх;

2.3 Цэцэрлэгүүдэд түгээж байгаа бүтээгдэхүүний талаар гарсан санал, гомдлыг шуурхай барагдуулж, шаардлагатай тохиолдолд лабораторийн шинжилгээ хийлгэн дүгнэлт гаргуулах;

 

 

 

 

20

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Агуулахын барааны хадгалалтын горим байршил, өрөлт, хураалтанд байнга хяналт тавьж ажиллах;

3.2 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн компанитай гэрээ байгуулж ажиллах;

3.3 Ариутгал цэвэрлэгээний бодисын хэрэглээг гаргаж, өдөр тутмын хэрэглээнд хэрэглэж хэвшүүлэх;

3.4 Агуулахад хортон шавьж, мэрэгч үржиж үүрлэхээс байнга сэргийлж, хяналт тавих ба илэрсэн тохиолдолд устгал хийлгэх арга хэмжээг яаралтай авч хэрэгжүүлэх;

 

 

 

 

20

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Ажилагсдын ажлын хувцасны ариун цэвэр, бүрэн бүтэн байдалд өдөр тутам хяналт тавьж цэвэр байлгах;

4.2 Шинээр ажилд орж байгаа ажилчдыг цаг тухайн үед нь шинжилгээнд хамруулж, ажлын байранд ажиллуулах;

 

15

Ажлын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc системийг бүрэн ашиглаж, бүртгэгдсэн албан бичгийн шийдвэрлэлтийг ханган ажиллах;

5.2 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам, зааврын дагуу баримт бичгийг тухайн онд хөтлөглөх хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу үдэж цэгцлэн, дараа оны эхний улиралд багтаан архив, бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгөх;

5.3 Ажил хүлээлцэх цаг тухай бүрд өөрт байгаа баримт бичгийн жагсаалтыг цаасан болон цахим, файл хэлбэрээр гаргаж, холбогдох ажилтанд хүлээлгэн өгөх;

5.4 Өөрийн ажлын чиг үүргийн дагуу ирсэн бичгийн хариуг Edoc-оор шийдвэрлэж,  тайланг цахимаар болон цаасаар зохих газарт хүргүүлж ажиллах;

 

 

 

 

 

 

15

Ажлын байрны 6 дугаар зорилтын хүрээнд:

6.1 Албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг дээдлэн байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гарагхгүй байх;

6.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар, ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг, журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

6.3 Өөрийн хариуцсан ажилтай холбогдсон дээд газрын тогтоол, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгөх;

6.4 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрмжийн хэвийн ауиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгоор байгууллагын эд хөрөнгө, техник, хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

6.5 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, ажилд ирэх, тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

6.6 Хувь хүний манлайллыг хангаж хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

6.7 Үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай, санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж, эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

6.8 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш

 

Мэргэжил

Эрүүл ахуйч

Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Мэргэшил

Эрүүл ахуйн шинжээч

Төрийн байгууллагад шударгаар ажиллах чин хүсэлтэй байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан

 

Ур чадвар

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулдаг

*Санхүүгийн болон хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

*Санхүүгийн хувийн ашиг сонирхолгүй үнэнч шударга байх

 

1.2 Тусгай шаардлага

*Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

*Нууцыг хадгалах

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

-Ачаалал даах чадвартай байх;

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Хүнсний технологич

-Няравууд

-Бусад ажилчид

-Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар

-Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

-Харилцагч байгууллага

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

Эд хөрөнгийн картын дүн: ...................

 

3.3 Хүний

Албан өрөөний тавилга, эд хогшил, компьютерийн иж бүрдэл, принтер, ном, гарын авлага гэх мэт;

 

3.4 Бусад

Бичиг хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                   Б.МӨНХНАСАН

20 .... оны ...  дугаар сарын ....ны өдөр

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

 Хүнсний технологич

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:  Захирал, Менежер

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал:

Үйлдвэрийн цехийн ажилчид

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

-Олон улсын стандартад нийцсэн чанартай эрүүл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл,  үйлдвэрлийн технологийн бүхий л үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах,  технологийн зааврыг бэлтгэж мөрдүүлэх, хяналт тавих, технологийн горим, нууцлалыг чандлан хадгалах.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг мөрдөж, үйлдвэрлэлийн ажиллагааны технологийн горимыг чанд баримтлан ажиллах;

Байгууллагын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа технологийн горимын дагуу явагдана.

2.Чанар, стандартад нийцсэн эрүүл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, эрүүл хүнсээр  хэрэглэгчдийг хангах, түүнд хяналт тавих;

Хэрэглэгчдийн сэтгэлд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байна.

3.Үйлдвэрийн ажилчдын аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах, үйлдвэрлэлийг тасралтгүй явуулах;

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй хэвийн явагдана.

4. Албан хэрэг хөтлөлтийн систем /Edoc/-тэй ажиллах, Edoc-д бүртгэгдсэн албан бичгийн  шийдвэрлэлтийг хангаж ажиллах;

Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийг ханган ажиллаж, тайлан мэдээг цаг тухайд нь тайлагнана.

5.Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Үйлдвэрийн ажилчдад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг танилцуулах, мөрдлөг болгож ажиллах;

1.2 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин технологийн горимыг чанд баримтлан ажиллах;

 

20

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Чанар, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг  үйлдвэрлэж бэлтгэн нийлүүлэх;

2.2 Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний чанар, хаяг шошго, сав баглаа, боодлын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, хэрэглэгчдийг эрүүл хүнсээр хангах, бүтээгдэхүүний хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах;

2.3 Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд лабораторийн шинжилгээ хийлгэн мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулах;

 

 

 

 

20

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Үйлдвэрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үйлдвэрлэлийн хэвийн ажиллагааг хангах;

3.2 Ажилчдад хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг танилцуулж, мөрдөж ажиллах;

3.3 Үйлдвэрийн ажилчдын эрүүл ахуй, ариун цэврийг сахих, өдөр тутмын аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах;

3.4 Стандартын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүнийг устгах, актлах асуудлыг холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх;

3.5 Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг явуулах ажлыг зохион байгуулах;

 

 

 

20

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc системийг бүрэн ашиглаж, бүртгэгдсэн албан бичгийн шийдвэрлэлтийг ханган ажиллах;

4.2 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам, зааврын дагуу баримт бичгийг тухайн онд хөтлөглөх хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу үдэж цэгцлэн, дараа оны эхний улиралд багтаан архив, бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгөх;

4.3 Ажил хүлээлцэх цаг тухай бүрд өөрт байгаа баримт бичгийн жагсаалтыг цаасан болон цахим, файл хэлбэрээр гаргаж, холбогдох ажилтанд хүлээлгэн өгөх;

4.4 Өөрийн ажлын чиг үүргийн дагуу ирсэн бичгийн хариуг Edoc-оор шийдвэрлэж,  тайланг цахимаар болон цаасаар зохих газарт хүргүүлж ажиллах;

 

 

 

 

20

Ажлын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг дээдлэн байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гарагхгүй байх;

5.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар, ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг, журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

5.3 Өөрийн хариуцсан ажилтай холбогдсон дээд газрын тогтоол, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, шуурхай гаргаж өгөх;

5.4 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгоор байгууллагын эд хөрөнгө, техник, хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

5.5 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, ажилд ирэх, тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

5.6 Хувь хүний манлайллыг хангаж хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

5.7 Үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай, санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж, эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

5.8 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

20

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш

 

Мэргэжил

Хүнсний технологич

Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Мэргэшил

 

Төрийн байгууллагад шударгаар ажиллах чин хүсэлтэй байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан байх

 

Ур чадвар

*Багаар болон бие даан ажиллах.

*Үүрэг хүлээх.

*Баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулдаг байх.

*Санхүүгийн болон хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх.

*Санхүүгийн хувийн ашиг сонирхолгүй үнэнч шударга байх.

 

1.2 Тусгай шаардлага

*Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

*Нууцыг хадгалах

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

-Ачаалал даах чадвартай байх;

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Эрүүл ахуйч

-Няравууд

-Үйлдвэрийн ажилчид

-Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар

-Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

-Харилцагч байгууллага

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

Эд хөрөнгийн картын дүн: ...................

 

3.3 Хүний

Албан өрөөний тавилга, эд хогшил, компьютерийн иж бүрдэл, принтер, ном, гарын авлага гэх мэт;

 

3.4 Бусад

Бичиг хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх.

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                    Б.МӨНХНАСАН

20.... оны ...  дугаар сарын .... ны өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

 Тоног төхөөрөмжийн механикч

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Захирал, Менежер

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал: 

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

-Байгууллагын аюулгүй ажиллагааг хангах, хяналтын систем, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллах нөхцөлийг хангах, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, тохиргоо, холболтуудыг тогтмол хийх, цэцэрлэгүүдийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг дуудлагаар хийх, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1. Байгууллагын хяналтын систем, техник, тоног төхөөрөмжүүдийн ажиллах хэвийн нөхцөлийг хангаж, үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж, гарсан гэмтлийг шуурхай засварлах.

Тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж, байгууллагын өдөр тутмын болон техник хэрэгслийн  хэвийн ажиллагааг хангасан байна.

2.Цэцэрлэгүүдтэй нягт холбоотой ажиллаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, дуудлага өгсөн тохиолдолд түргэн шуурхай үйлчлэх.

Цэцэрлэгүүдийн тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэлгүй болж, үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөл бүрдсэн байна.

3. Эрхэлсэн ажлын хүрээнд холбогдох хууль тогтоомж, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах.

Үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож зөрчил гаргалгүй ажиллаж хэвшсэн байна.

4. Эрхэлсэн ажлын хүрээнд ирсэн албан бичгийн  шийдвэрлэлтийг хангаж ажиллах;

Шийдвэрлэлтийг ханган ажилласан байна.

5.Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Байгууллагын хяналтын систем, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, гэмтлийг цаг тухайд нь шуурхай засварлах;

1.2 Гэмтэл гарсан тохиолдол бүрийг нарийн шалгаж, шалтгааныг нь тодорхойлох, тогтмол бүртгэл хөтөлж байх;

 

30

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Цэцэрлэгүүдийн тоног төхөөрөмжийн судалгааг гаргах;

2.2 Цэцэрлэгүүдийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, тэдгээрт хяналт тавьж ажиллах;

 

20

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

Үйл ажиллагаандаа аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах;

 

20

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам, зааврын дагуу баримт бичгийг тухайн онд хөтлөглөх хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу үдэж цэгцлэн, дараа оны эхний улиралд багтаан архив, бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгөх;

4.2 Ажил хүлээлцэх цаг тухай бүрд өөрт байгаа баримт бичгийн жагсаалтыг цаасан болон цахим, файл хэлбэрээр гаргаж, холбогдох ажилтанд хүлээлгэн өгөх;

4.3 Өөрийн ажлын чиг үүргийн дагуу ирсэн бичгийн хариуг Edoc-оор шийдвэрлэж,  тайланг цахимаар болон цаасаар зохих газарт хүргүүлж ажиллах;

 

 

 

15

Ажлын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил гаргахгүй байх;

5.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

5.3 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгод байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

5.4 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, өрөө тасалгааны түлхүүрийг тусгай лац, ломбо тавин хүлээлцэж мэдээлэх, ажилд ирэх,тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

5.5 Хувь хүний манлайллыг хангаж, хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээ, месенжерийг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

5.6 Үүрэгт ажилдаа хариуцлага санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

5.7 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын гүйцэтгэл үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

15

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс  дээш зэрэгтэй

 

Мэргэжил

-Тоног төхөөрөмжийн механик инженер

-Автоматикийн инженер

 

Мэргэшил

 

 

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

 

Ур чадвар

*Амаар болон бичгээр харьцах чадвартай байх

*Багаар ажиллах чадвартай

*Компьютерийн хэрэглээний программыг ашиглаж чаддаг байх

*Ажил үүргээ бүтээлч санаачлагатай биелүүлэх

*Ачаалал дааж ажиллах

 

1.2 Тусгай шаардлага

*Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

*Байгууллагын нууц хадгалах

Илүү цагаар ажиллах

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Бусад бүх ажилчид

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Хуулийн  дагуу хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

3.2 Биет хөрөнгийн

 Эд хөрөнгийн картын дүн: ….......

3.3 Хүний

Өрөөний тавилга эд хогшил, багаж, хэрэгсэл гэх мэт

3.4 Бусад

Ажлын аолбоотой ном, гарын авлага, аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх;

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Шаардлагатай багаж, хэрэгсэлээр хангуулах.

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх.

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕНЖЕР             Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны ... дугаар сарын .... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                   Б.МӨНХНАСАН

20 ... оны ...  дугаар сарын .... ны өдөр

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

 Архив, бичиг хэргийн ажилтан

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Захирал, Менежер

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал: 

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

-Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг заавар, журмын дагуу хөтлөн явуулах, хууль тогтоомж, стандартыг мөрдүүлж ажиллуулах, хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах, арга зүйн удирдлагаар хангах, удирдлагын үйл ажиллагааг баримтжуулах, өдөр тутмын ажлыг шуурхай зохион байгуулах, баримт бичгийг зориулалтын өрөөнд хадгалах, хамгаалах стандартыг мөрдөж ажиллах;

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлт, баримтжуулалтын үйл ажиллагаа стандартын дагуу үйлдэгдэж, хэвшсэн байх;

1.1 Байгууллагын хэмжээнд үүсч хөтлөгдөж буй албан баримт бичиг боловсруулах, стандартын дагуу зохиож бүрдүүлэх, агуулга, бүтэц, хэв, загварыг ижилтгэх, баримт бичигтэй ажиллах ажлын арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох, эмх цэгц, бүрдэл, хадгалалт, ашиглалтыг сайжруулж ажиллана.

2. Байгууллагын архивын үйл ажиллагааг үндсэн зорилт, чиг үүргийн дагуу зохион байгуулж, архивын нөхөн бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалт, эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны сан, тоо бүртгэлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, DVD, CD хальсанд буулгаж хадгалах;

2.1 Байгууллагын шийдвэрлэж дууссан баримт бичгүүдийн хадгалалт хамгаалалт, архивын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт сайжирна.

3. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системтэй ажиллах;

/Edoc.ub.gov.mn, smartcity.mn, ihat.ulaanbaatar.mn/

3.1 Байгууллагын хэмжээнд ирсэн бичиг, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, бүртгэх, удирдлагад шилжүүлэх, хяналтад авах, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, явсан бичигт нэгдсэн дугаар олгох, бүртгэх, шилжүүлэх, ангилан төрөлжүүлэх, албан хэрэгт хадгалж, ашиглах, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, тайлан мэдээг хугацаанд нь тайлагнах, баримт бичгийн хүргэлтийн үйл ажиллагааг хариуцах, удирдлагад тайлагнаж ажиллана.

4. Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”, “Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн стандарт” /MNS 5140:2011/, байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журмын дагуу боловсруулах; зохион байгуулах, ирсэн, явуулсан бичгийг бүртгэх, шийдвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

1.2 Байгууллагын албан хаагчдын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа болон баримт бичгийн стандартын хэрэгжилтийн талаар хяналт тавьж, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллах, сургалт явуулах;

1.3 Баримт бичгийн шийдвэрлэлт болон өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг 7, 14 хоног, улирал, хагас, бүтэн жилээр гарган тайлагнаж ажиллах, удирдлагыг мэдээллээр хангах, шийдвэрлэх хугацаа дууссан бичгийн мэдээг тогтмол гаргах;

1.4 Байгууллагын бүх төрлийн хэвлэмэл хуудасны захиалга, ашиглалт, зарцуулалтыг бүртгэлжүүлж, хяналт тавьж, зарцуулалтын тайлан мэдээг сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр тайлагнаж ажиллах;

1.5 Ирсэн бичгийн бүртгэлийн тэмдэг, боловсруулсан тэмдэг болон бусад тамга тэмдэг, баталгааны тэмдгийг журмын дагуу хийлгэж, хэрэглэх, хадгалалт, ашиглалтад хяналт тавих:

1.6 Уулзалт, ярилцлага, хурал, зөвлөлгөөний тэмдэглэл хөтлөх, баримт бичиг мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, албан бичгийн төсөл боловсруулах, хяналт тавих;

1.7 “Архивын тухай”, “Монгол хэлний тухай хууль”, “Хөдөлмөрийн тухай”, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”, “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”, “Тамга, тэмдэг хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх заавар” зэрэг хууль тогтоомжууд, бусад холбогдох стандартуудыг байгууллагын хэмжээнд мөрдүүлж ажиллах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Зохион байгуулалтын нэгжийн албан хэргээ хөтлөх, бүрдүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах;

2.2 Боловсруулсан баримт бичгээр хэрэг бүрдүүлж, төвлөрүүлэн хадгалагдаж буй баримт бичгийг дараа оны эхэнд ангилан төрөлжүүлж, хэрэг бүрдүүлэх, байнга, түр, 70 жил хадгалах баримт бичигт архив зүйн боловсруулалт хийж, байгууллагын архивт шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2.3 Байгууллагын тухайн онд хөтлөгдөх хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг боловсруулж, ББНШК-ын хурлаар батлуулан байгууллагын хэмжээнд мөрдүүлж, хэрэг бүрдүүлж буй байдалд хяналт тавих;

2.4 Шийдвэрлэж дууссан хэргүүдийг ажлын байранд, гал, усны аюул, тоос шороо, гадны бусад нөлөөнөөс найдвартай хамгаалагдсан нөхцөлд хадгалах;

2.5 Албан бичиг баримтыг гэртээ авч явах, ажлын бус цагт ширээндээ хадгалах, захирлын зөвшөөрөлгүйгээр бусдад шилжүүлэх буюу ил задгай байлгахгүй байх, зориулалтын сейф, шүүгээнд хөтлөх нэрийн жагсаалтын дагуу эмх журамтай байрлуулах;

2.6 Байгууллагын нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг тогтоосон хугацаанд хийж гүйцэтгэх, баримт бичгийг цхаим болон DVD, CD хальсанд буулгаж хадгалах;

2.7 Архивын албан хэрэг хөтлөлтийн систем /Edoc/–д бүртгэгдсэн албан бичгийг архивлах, байгууллагын архивын систем /ArchiveDoc/–д ХХНЖагсаалтыг холбож ажиллах;

 

 

 

 

30

Ажлын байрны  3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд Edoc.ub.gov.mn вэб программыг бүрэн ашиглах;

3.2 Байгууллагад ирсэн бүх төрлийн бичгийг программаар хүлээн авч танилцах, бүртгэх;

3.3 Ирсэн бичгийг цахим хэлбэрээр удирдлагад шилжүүлж, шийдвэрлэлтийн явцад хяналт тавьж удирдлагад танилцуулж ажиллах;

3.4 Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, бүртгэх, удирдлагад шилжүүлэх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажиллагаанд Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийг иж бүрэн ашиглах; /Edoc.ub.gov.mn, smartcity.mn, ihart.ulaanbaatar.mn/

3.5 Байгууллагаас дотооддоо боловсруулсан баримт бичигт стандартын дагуу хяналт тавьж ажиллах;

3.6 Баримт бичгийн зөвшөөрсөн төслийг үндэслэн хэвлэмэл хуудсанд хэвлэх болон цахим хэлбэрт тоон гарын үсгээр баталгаажуулж, нэгдсэн дугаар олгох, бүртгэн шилжүүлэх, хяналт тавих ажлыг программаар хийж гүйцэтгэх;

3.7 Байгууллагын явуулж буй бүх бичгийг Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд бүртгэж, нийслэлийн байгууллагуудад цахим хэлбэрээр илгээж ажиллах;

3.8 Байгууллагын захирамжлалын баримт бичгийн боловсруулалт, хэвлэмэл хуудсанд буулгах, бүртгэл, дугаар олголтын ажлыг албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн программын орчинд хийж гүйцэтгэх;

3.9 Явуулсан бичгийн үлдэх хувийг ангилан төрөлжүүлж, албан хэрэгт хадгалж, ашиглах, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг ханггах, тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь тайлагнаж ажиллах;

3.10 Цахим хэлбэрээр илгээсэн баримт бичгийн хүргэлтийн үйл ажиллагааг хариуцах, удирдлагад тайлагнаж ажиллах;

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг дээдлэн байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гаргахгүй байх;

4.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

4.3 Өөрийн хариуцсан ажилтай холбогдсон дээд байгууллагын тогтоол, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, тооцоо судалгаатай, хурдан шуурхай гаргаж хэвших;

4.4 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгод байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

4.5 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, өрөө тасалгааны түлхүүрийг тусгай лац, ломбо тавин хүлээлцэж мэдээлэх, ажилд ирэх,тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

4.6 Хувь хүний манлайллыг хангаж, хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээ, месенжерийг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

4.7 Үүрэгт ажилдаа хариуцлага санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

4.8 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын гүйцэтгэл үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

 

Хэлний болон архивын чиглэлээр бакалавр болон нарийн бичгийн дарга, туслахын сургалтад суралцаж, мэргэжлийн үнэмлэхтэй байх

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх;

 

Мэргэжил

 

 

Мэргэшил

Албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтад хамрагдсан бөгөөд мэргэжлийн зэрэгтэй байх;

Архивын ажлын арга зүйгээр мэргэшсэн байх;

Туршлага

Улсад 3-с дээш жил ажилласан байх;

Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх;

Ур чадвар

*Багаар ажиллах чадвартай ;

*Манлайлах чадвартай байх;

*Баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулж, бичгийн соёлтой, монгол хэл бичгийн зөв бичих найруулгын мэдлэгтэй байх;

*Ажил үүргээ бүтээлч санаачлагатай биелүүлэх;

*Нууцыг хадгалах;

Компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх.

1.2 Тусгай шаардлага

Ажлын хурдтай байх, асуудалд дүн шинжилгээ хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвартай байх;

-Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх;

-Ачаалал даах чадвартай байх;

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Бусад бүх ажилчид

-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

-Харилцагч байгууллагууд

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

-Нийслэлийн архивын газар

-Иргэд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

 Эд хөрөнгийн картын дүн: ….......

 

3.3 Хүний

Албан өрөөний тавилга, эд хогшил, компьютерийн иж бүрдэл, олшруулагч, хэвлэгч, скайнер, утас, факсын аппарат, албан хэрэг хөтлөлтийн ном, гарын авлага гэх мэт;

 

3.4 Бусад

Бичиг хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх;

-Шаардлагатай техник хэрэгсэл, компьютерийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах;

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах;

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах;

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх;

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг

баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                   Б.МӨНХНАСАН

20 ... оны ... дугаар сарын .... ны өдөр

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

Кассын нярав

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Захирал, Менежер, Ерөнхий нягтлан бодогч

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5.Ажлын байрны шууд харьяалан  удирдах албан тушаал: 

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

Байгууллагын мөнгөн хөрөнгийн  хуваарилалт, зарцуулалт, өмч хөрөнгийг бүртгэж тоолох, хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтад байнгын хяналт тавьж, шууд харъяалах удирдах албан тушаалтны зөвшөөрлийн дагуу зарлагадах болон орлогодох, хариуцаж авсан хөрөнгийн тоо ширхэгийг бүртгэх, ерөнхий нягтлан бодогчид анхан шатны баримтын бүрдэлт,  тайлан мэдээг гаргаж өгөх.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1. Анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт хийж, няравын тайлан бэлтгэж, сарын эцэст ерөнхий нягтлан бодогчид тайлагнах;

Орлого, зарлагын гүйлгээг цаг хугацаанд нь гаргаж, бэлэн мөнгөний дутагдал гаргахгүй байна.

2. Банкнаас бэлэн мөнгө авах, байгууллагын бэлэн мөнгөний орлого, зарлагыг хариуцан ажиллаж, бэлэн мөнгөний тооллогыг сар бүр хийх;

Бэлэн мөнгөний тооллогыг сар бүр хийж, дутагдал гарахгүй байна.

3. Эрх зүйн баримт бичгүүдийг хэвлэлийн газарт захиалах, хяналт тавих;

Заасан стандартын дагуу хэвлэгдсэн байна.

4. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журам, зааврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна.

5.Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээг байгууллагын захирал, ерөнхий нягтлан бодогч нарын гарын үсэг, тэмдэг бүхий зарлагын баримт, мөнгө олгохыг зөвшөөрсөн цохолт бүхий мөнгө олгохыг хүссэн өргөдлийг үндэслэн олгох;

-Ёс суртахуун, ёс зүй, сахилга хариуцлага, ажил хэрэгч, зарчимч, шударга байдлыг мөрдөж ажиллах;

 

 

 

20

 

 

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Бэлэн мөнгөний анхан шатны баримт хөтлөх;

2.2 Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээг өдөр бүр санхүүгийн программд шивж оруулах;

2.3 Банкнаас бэлэн мөнгийг захирал, ерөнхий нягтлан бодогч нарын гарын үсэг, байгууллагын тэмдэг дарагдсан чекээр авах;

2.4 Ажилчдын цалинг сар бүрийн 10, 25-ны өдрүүдэд цалингийн картаар олгож байх;

2.5 Бэлэн мөнгөний тооллогыг сар бүрийн эцэст тооллогын комисстой хийх;

 

 

 

 

20

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Байгууллагын бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын падааныг хэвлэлийн газарт захиалан авч, зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллах;

 

20

Ажлын байрны 4 дүгэр зорилтын хүрээнд:

4.1 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам зааврын дагуу бичиг баримтыг үдэж цэгцлэн дараа оны эхний улиралд багтаан холбогдох ажилтанд хүлээлгэж өгөх.

4.2 Ажил хүлээлцэхэд бүх баримтуудын жагсаалтыг цаасан болон цахим, файлаар гаргаж өгөх.

 

 

20

Ажлын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг дээдлэн байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гаргахгүй байх;

5.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

5.3 Өөрийн хариуцсан ажилтай холбогдсон дээд байгууллагын тогтоол, шийдвэр, төлөвлөгөөний биелэлтийг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, тооцоо судалгаатай, хурдан шуурхай гаргаж хэвших;

5.4 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгод байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

5.5 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, өрөө тасалгааны түлхүүрийг тусгай лац, ломбо тавин хүлээлцэж мэдээлэх, ажилд ирэх,тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

5.6 Хувь хүний манлайллыг хангаж, хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээ, месенжерийг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

5.7 Үүрэгт ажилдаа хариуцлага санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

5.8 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын гүйцэтгэл үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

     

 

 

 

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бакалавр болон түүнээс дээш

 

Мэргэжил

Нягтлан бодогч, нярав

Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Мэргэшил

 

Төрийн байгууллагад шударгаар ажиллах чин хүсэлтэй байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан

 

Ур чадвар

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Санхүүгийн болон хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

*Ажил үүргээ бүтээлч санаачлагатай биелүүлэх

*Нууцыг хадгалах

*Ачаалал дааж ажиллах

*Санхүүгийн хувийн ашиг сонирхолгүй үнэнч шударга байх

*Харилцааны соёлтой байх

 

1.2 Тусгай шаардлага

*Ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

*Нууцыг хадгалах

*Хувийн зохион байгуулалт сайтай

*Ачаалал дааж ажиллах чадвартай

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Бусад ажилчид

-Банк

-Харилцагч байгууллагууд

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

Эд хөрөнгийн картын дүн: ................

 

3.3 Хүний

Албан өрөөний ширээ сандал, компьютер, принтер, бэлэн мөнгөний сейф, шкаф болон бусад

 

3.4 Бусад

Бичиг хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх.

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх

 

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны .... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                   Б.МӨНХНАСАН

20… оны ...  дугаар сарын .... ны өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

 Жолооч

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр: Захирал, Менежер

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан  удирдах албан тушаал: 

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

-Цэцэрлэгүүдэд захиалгат барааг хүргэж өгөх, бэлтгэн нийлүүлэгчээс бараа татах, ачих, буулгах үед замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, бараа бүтээгдэхүүн, авто машины бүрэн байдлыг хангаж ажиллах.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Бараа материалыг цэцэрлэгүүдийн захиалгын дагуу хүргэх, нийлүүлэгдэж буй мах болон бусад хүнсний материалыг ачиж буулгах, агуулахад хурааж, цэгцлэх;

Түгээлтийн хэвийн үйл ажиллагаа хангагдана.

2.Автомашины эд ангийн бүрэн бүтэн байдал, шатах тослох материалын ашиглалтыг сайжруулах, засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд хийж байх;

Автомашины бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг хангасанаар ажлын бүтээмж дээшилсэн байна.

3.Замын хөдөлгөөний дүрэм, журмын хэрэгжилт аюулгүй ажиллагаа, борлуулалтын шуурхай байдлыг хангаж ажиллах;

 Жолоочийн сахилга бат, хариуцлага дээшилсэн байна.

4.Автомашины болон гражийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, ариун цэврийг хангаж ажиллах;

Түгээлтийн үлй ажиллагаа тасралтгүй явагдах нөхцөл бүрдсэн байна.

5. Шатахууны тооцоог замын хуудас бөглөж, тооцооны нягтлан бодогчтой сар бүр тооцоо нийлэх;

Шатахууны тооцоо цаг хугацаандаа хийгдсэн байна.

6. Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1Хугацаа,  хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Бэлтгэн нийлүүлэгч компаниаас нийлүүлэгдэж буй бараа материалыг татан авах, агуулахад хураах;

1.2 Цэцэрлэгүүдийн захиалгын дагуу бараа материалын хүргэлтийг өдөр тутам хийх;

1.3 Тээвэрлэж буй эд зүйл, бараа материал, техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах;

 

 

 

15

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Автомашины  бүрэн бүтэн байдал, шатахуунтай эсэхэд хяналт тавьж түгээлтэнд гарахад бэлдэх;

2.2 Тээврийн хэрэгсэлд эвдрэл, гэмтэл гарсан тухай бүрд нь удирдлагад мэдээлж шийдвэрлүүлэх;

-Эвдрэл гарсан тохиолдолд баталгаат засварын газраар үйлчилгээ хийлгэх буюу сэлбэг солих тохиолдолд аж ахуйн няравын хяналтан дор тавьж хуучныг актлуулах;

 

 

15

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Жолооны үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг автомашинд байнга авч явах;

3.2 Замын хөдөлгөөний дүрэм, журмыг баримтлан ажиллах, өөрийн буруугаас эвдрэл, гэмтэл үүссэн тохиолдолд гарсан зардлыг барагдуулах;

3.3 Хариуцсан автомашиныг улсын үзлэг, оношилгоонд оруулах ажлыг бүрэн хариуцах;

3.4 Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны журмыг мөрдөж ажиллах;

 

 

 

 

20

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Өөрийн хариуцаж буй машин техникийн бүрэн бүтэн байдалд анхаарч засвар үйлчилгээ хийх;

4.2 Ажил дууссаны дараа түгээлтийн автомашиныг зориулалтын гражд тавьж, гэр манаачид хүлээлгэн өгөх;

4.3  Машинаа арчиж, цэвэрлэн шаардлагатай үед бүтэн угаалганд оруулж, хүнсний бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд ариун цэврийг сахиж ажиллах;

 

 

 

15

Ажлын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Жолоочийн тооцооны хуудсаар болон /GPS-ийн программ/ -аар шатахууны тооцоог гаргаж баталгаажуулах.

 

20

Ажлын байрны 6 дугаар зорилтын хүрээнд:

6.1 Байгууллагын ажилтнууд болон харилцагч, үйлчлүүлэгчид, иргэдтэй зөв боловсон харьцах, ёс зүйн зөрчил, дутагдал гаргахгүй байх;

6.2 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

6.3 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгод байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

6.4 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, өрөө тасалгааны түлхүүрийг тусгай лац, ломбо тавин хүлээлцэж мэдээлэх, ажилд ирэх,тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

6.5 Хувь хүний манлайллыг хангаж, хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээ, месенжерийг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

6.6 Үүрэгт ажилдаа хариуцлага санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

6.7 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын гүйцэтгэл үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бүрэн дунд, түүнээс  дээш

 

Мэргэжил

Жолооч

 

Мэргэшил

Мэргэшсэн жолооч

Үнэнч шударгаар ажиллах чин хүсэлтэй байх

Туршлага

Мэргэжлээрээ 3-с дээш жил ажилласан

 

Ур чадвар

*Амаар болон бичгээр харьцах чадвартай байх

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Жолоочийн ур чадвар сайтай байх

*Ажил үүргээ бүтээлч санаачлагатай биелүүлэх

*Ачаалал дааж ажиллах

 

1.2 Тусгай шаардлага

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх

Илүү цагаар ажиллах

 

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах обьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Бусад бүх ажилчид

-Харилцагч байгууллагууд

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

 Эд хөрөнгийн картын дүн: ….......

 

3.3 Хүний

Нэг

 

3.4 Бусад

Автомашины эд анги, сэлбэг хэрэгсэл, аж ахуйн материал гэх мэт

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Шаардлагатай техник, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ажлын багаж хэрэгслэлээр хангагдсан байх

-Хэвийн ажиллах нөхцөл, боломжоор хангагдсан байх

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах;

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах;

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах;

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх;

 

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20....  оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                   Б.МӨНХНАСАН

20...  оны ...  дугаар сарын .... ны өдөр

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

 Борлуулалтын ачигч

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Захирал, Менежер, Эрүүл ахуйч, Нярав

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал: 

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

-Цэцэрлэгүүдэд захиалгат барааг ачиж, буулгах, зөөх, хүлээлгэн өгөх, агуулахад ирж байгаа бараа материалыг зөөж, буулгах ажлыг хариуцах.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Бараа бүтээгдэхүүнийг гэмтээлгүй эмх цэгцтэй буулгах, зөөвөрлөх, тээвэрлэлтийн явцад нурж гэмтэхээс сэргийлж баглаж боох, савлаж, бүтээж, далдлах, татаж бэхлэх, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг мөрдөж ажиллах;

Бараа бүтээгдэхүүнийг чанарын өндөр түвшинд гэмтээлгүй зөөвөрлөснөөр хүнсний аюулгүй байдлыг  хангана.

2. Агуулахын болон борлуулалтын няравын хяналтан дор цэцэрлэгүүдийн захиалгат барааг  ачиж буулгах, зөөх үед сав, баглаа, боодлын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан ажиллах;

Бараа материалын ачиж буулгах, зөөвөрлөх ажиллагаа хэвийн явагдсан байна.

3.Агуулахын няравын заавраар барааны эмх цэгц, өрөлт, хураалтын аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан байрлалд байрлуулах;

Агуулахын стандартыг тогтмол мөрдөж ажилласан байна.

4.Иргэд үйлчлүүлэгчтэй харилцааны өндөр соёлтой байж бусдыг хүндэтгэн зүй зохистой харьцах;

Иргэд, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж сайжирч, ажилчдын харилцааны соёл дээшилнэ.

5.Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа,  хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Ажил эхлэхээс өмнө 15 минутын өмнө ирж ажлын хувцасаа бүрэн бүтэн өмсөж, ажилд гарах бэлтгэлээ хангах;

1.2  Бараа материалын ачиж, буулгах, зөөвөрлөх үеийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах;

1.3 Тээвэрлэлтийн үед бараа материалыг нурж гэмтэхээс сэргийлэх, баглаж боох, бүтээж далдлах, татаж бэхлэх ажлыг хийх;

 

 

 

20

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Агуулахад бараа буулгах, ачих, өрөх, зөөвөрлөх үед дутсан, өөрийн буруугаас гэмтээсэн тохиолдолд хохирлыг барагдуулах;

2.2 Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг мөрдөж ажиллах;

 

20

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Барааг эмх цэгцтэй хураах, өрөлт хураалтын аюулгүй байдлыг хангаж, эрүүл ахуй ариун цэврийн шаардлагыг хангаж ажиллах;

 

20

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Иргэд, үйлчлүүлэгчтэй зөв боловсон харьцаж байх;

4.2 Харилцагч цэцэрлэгүүдийн ажилчидтай эелдэгээр  хүндэтгэн харьцаж, үйлчилж байх;

 

20

Ажлын байрны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

5.2 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгод байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

5.3 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, өрөө тасалгааны түлхүүрийг тусгай лац, ломбо тавин хүлээлцэж мэдээлэх, ажилд ирэх,тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

5.4 Хувь хүний манлайллыг хангаж, хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээ, месенжерийг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

5.5 Үүрэгт ажилдаа хариуцлага санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

5.6 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын гүйцэтгэл үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бүрэн дунд, түүнээс  дээш

 

Мэргэжил

 

 

Мэргэшил

 

Үнэнч шударгаар ажиллах  чин хүсэлтэй байх

Туршлага

Ажлын туршлагатай байх

 

Ур чадвар

*Амаар болон бичгээр харьцах чадвартай байх

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Ажил үүргээ бүтээлч санаачлагатай биелүүлэх

*Ачаалал дааж ажиллах

 

1.2 Тусгай шаардлага

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх

Илүү цагаар ажиллах

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Бусад бүх ажилчид

-Харилцагч байгууллагууд

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

 Эд хөрөнгийн картын дүн: ….......

 

3.3 Хүний

Нэг

 

3.4 Бусад

Аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Шаардлагатай техник, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ажлын багаж хэрэгслэлээр хангагдсан байх

-Хэвийн ажиллах нөхцөл, боломжоор хангагдсан байх

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах;

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах;

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах;

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх;

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 ..... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                    Б.МӨНХНАСАН

20 .....оны ... дугаар сарын .... ны өдөр

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

 Агуулахын ачигч

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Менежер, Эрүүл ахуйч, Агуулахын нярав

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан  удирдах албан тушаал: 

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

-Цэцэрлэгүүдэд захиалгат барааг ачиж, буулгах, зөөх, хүлээлгэн өгөх, агуулахад ирж байгаа бараа материалыг зөөж буулгах, ачуулах ажлыг хариуцах;

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Бараа бүтээгдэхүүнийг гэмтээлгүй эмх цэгцтэй ачиж, буулгах, зөөвөрлөх, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг мөрдөж ажиллах;

Бараа бүтээгдэхүүнийг чанарын өндөр түвшинд гэмтээлгүй зөөвөрлөснөөр хүнсний аюулгүй байдлыг  хангана.

2. Захиалгат барааг зөөж, ачиж, буулгах үед бүрэн бүтэн сав, баглаа, боодолтойгоор хүлээлгэн өгөх;

Ямар нэгэн эрсдлээс хамгаалагдана.

3. Агуулахын няравын зөвлөснөөр барааны эмх цэгц, өрөлт, хураалтын аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан байрлалд байрлуулах;

Агуулахын стандартыг мөрдлөг болгож ажилласан байна.

4.Иргэд, үйлчлүүлэгчтэй харилцааны өндөр соёлтой байж бусдыг хүндэтгэн зүй зохистой харьцах;

Иргэд, үйлчлүүлэгчтэй зөв боловсон харьцааг бий болгоно.

5.Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

  1. Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1Агуулахын болон борлуулалтын няравын зааврын дагуу бараа материалыг зөөх, хураах;

1.2 Ажлын хувцасаа цэвэр цэмцгэр өмсөж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны заааварчилгааг мөрдөж ажиллах;

 

 

20

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Захиалсан барааг ачиж, буулгахдаа сав баглаа, боодлын бүрэн бүтэн байдлыг шалган нягталж байх;

2.2 Бараа бүтээгдэхүүнийг цэцэрлэгүүдэд ачуулахдаа мөн сав баглаа, боодлын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах;

 

 

20

 

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Захиалгаар ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг агуулахад стандартын дагуу эмх цэгцтэй өрж хураах;

3.2 Бараа, бүтээгдэхүүнийг хураахдаа нурж унахаас хамгаалж өрөлт хураалтын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байх;

 

20

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Иргэд, үйлчлүүлэгчтэй зөв боловсон харьцаж байх;

4.2 Харилцагч цэцэрлэгүүдийн ажилчидтай эелдэгээр  хүндэтгэн харьцаж, үйлчилж байх;

 

20

Ажлын барйны 5 дугаар зорилтын хүрээнд:

5.1 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

5.2 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгод байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

5.3 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, өрөө тасалгааны түлхүүрийг тусгай лац, ломбо тавин хүлээлцэж мэдээлэх, ажилд ирэх,тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

5.4 Хувь хүний манлайллыг хангаж, хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээ, месенжерийг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

5.5 Үүрэгт ажилдаа хариуцлага санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

5.6 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын гүйцэтгэл үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бүрэн дунд, түүнээс  дээш

 

Мэргэжил

 

 

Мэргэшил

 

Үнэнч шударгаар ажиллах  чин хүсэлтэй байх

Туршлага

Ажлын туршлагатай байх

 

Ур чадвар

*Амаар болон бичгээр харьцах чадвартай байх

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Ажил үүргээ бүтээлч санаачлагатай биелүүлэх

*Ачаалал дааж ажиллах

 

1.2 Тусгай шаардлага

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх

Илүү цагаар ажиллах

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Бусад бүх ажилчид

-Харилцагч байгууллагууд

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

 Эд хөрөнгийн картын дүн: ….......

 

3.3 Хүний

Нэг

 

3.4 Бусад

Аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Шаардлагатай техник, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ажлын багаж хэрэгслэлээр хангагдсан байх

-Хэвийн ажиллах нөхцөл, боломжоор хангагдсан байх

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах;

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах;

-Мэргэшүүлэх чиглэлээр суралцах;

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх;

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС  ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                    Б.МӨНХНАСАН

20 .... оны ...  дугаар сарын .... ны өдөр

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

 Үйлчлэгч

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Захирал, Менежер, Эрүүл ахуйч

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан  удирдах албан тушаал: 

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

-Байгууллагын контор, агуулахын ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрдүүлж ажиллана.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт, чиг үүрэг

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Байгууллагын өдөр тутмын цэвэрлэгээг бүрэн хариуцан хийж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг мөрдөж ажиллах;

Байгууллагын гадна, дотно өнгө үзэмж сайжирч, ажилчдын ажиллах тав тухыг хангагдана.

2.Цэвэрлэгээний материалыг ариг гамтай, зөв зохистой зарцуулан цэвэрлэгээ үйлчилгээг сайн хийх;

Хариуцсан ажилдаа хариуцлагатай байна.

3.Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан хяналт тавьж, эвдрэл гэмтлийг цаг тухайд нь мэдээлж байх;

Үйл ажиллагааны хэвийн байдлыг хангана.

4.Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

1.Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Ажлын цагт дүрэмт хувцасаа өмсөн хувийн бэлтгэлээ ханган ажиллах;

1.2 Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг мөрдөж ажиллах;

1.3 Байгууллагын   контор, агуулах, ажилчдын хоолны өрөөний цэвэрлэгээг өдөр тутам хийж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн  шаардлагыг хангаж ажиллах;

 

 

 

25

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Хог хаягдлыг тусгайлсан хогын саванд хийж байх;

2.2 Долоо х оногт 1 удаа их цэвэрлэгээ хийх;

2.3 Контор болон агуулахад өдөр болгон чийгтэй цэвэрлэгээ хийх;

 

25

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хариуцах;

3.2 Цэвэрлэгээний материал болон бодисыг зориулалтын дагуу хэрэглэх;

 

25

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

4.2 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгод байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

4.3 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, өрөө тасалгааны түлхүүрийг тусгай лац, ломбо тавин хүлээлцэж мэдээлэх, ажилд ирэх,тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

4.4 Хувь хүний манлайллыг хангаж, хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээ, месенжерийг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

4.5 Үүрэгт ажилдаа хариуцлага санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

4.6 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын гүйцэтгэл үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

     

 

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бүрэн дунд, түүнээс  дээш

 

Мэргэжил

 

 

Мэргэшил

 

Үнэнч шударгаар ажиллах  чин хүсэлтэй байх

Туршлага

Ажлын туршлагатай байх

 

Ур чадвар

*Амаар болон бичгээр харьцах чадвартай байх

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Ажил үүргээ бүтээлч санаачлагатай биелүүлэх

*Ачаалал дааж ажиллах

 

1.2 Тусгай шаардлага

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх

Илүү цагаар ажиллах

 

 

 

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Бусад бүх ажилчид

-Харилцагч байгууллагууд

-Иргэд, үйлчлүүлэгчид

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

 Эд хөрөнгийн картын дүн: ….......

 

3.3 Хүний

Аж ахуйн материал, тавилга эд хогшил, цэвэрлэгээний материал, вок, саван гэх мэт

 

3.4 Бусад

Бусад аж ахуйн материал, хэрэгсэл

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх;

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах

-Шаардлагатай үед илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх

 

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны ... дугаар сарын ... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                   Б.МӨНХНАСАН

20 ... оны ...  дугаар сарын .... ны өдөр

 

 

 

 

 

 

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-ЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ

2. Нэгжийн нэр:

3. Ажлын байрны нэр:

 Харуул

3.1 Албан тушаалын ангилал

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл

4. Ажлын байрыг шууд харьяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Менежер, эрүүл ахуйч

4.1 Албан тушаалын ангилал

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл

5. Ажлын байрны шууд харьяалан удирдах албан тушаал: 

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо: 1

 

Б.ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

-Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааг хангаж, байгууллагын үндсэн хөрөнгө, түүнд хадгалагдаж буй эд хөрөнгийг гал, ус, хулгай, халдлагаас хамгаалах;

2. Ажлын байрны үндсэн зроилт, чиг үүрэг

  1. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт үр дүн

1.Ажлын байрны орчин, контор, агуулахыг 24 цагийн турш харж хамгаалах, байгууллагын гадна, дотно талбайн цэвэрлэгээг бүрэн хариуцах;

Байгууллагын үйл ажиллагааны аюулгүй байдал бүрэн хангагдаж, ойр орчмын өнгө үзэмж  сайжирсан байна.

2.Ажилчдын ирсэн, явсан болон гадуур ажлаар явж байгаа хүмүүсийн бүртгэлийг хийж байх;

Ажилчид ажилдаа хариуцлагатай байх үндэс болно.

3. Орж, гарч байгаа иргэн, тээврийн хэрэгсэлийг  шалгаж, тэмдэглэл хөтлөх,

хашааны гадна зам, талбай, ногоон байгууламж, хаяг, самбар, гэрэлтүүлгийн ашиглалт хамгаалалтыг хариуцан ажиллах;

Байгууллагын дүрэм, журмын хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна.

4.Байгууллагын дүрэм болон хөдөлмөрийн дотоод журмыг мөрдлөг болгон ажиллах;

Албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариуцсан ажил үүргийн хүрээнд хууль тогтоомжийг дээдлэн ажиллана.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

Ажлын байрны 1 дүгээр зорилтын хүрээнд:

1.1 Цахилгааны шитүүдэд дур мэдэн хүрэхгүй байх, цахилгааны бичилт хийх бүрд тоолуурын заалтыг бичиж тэмдэглэж байх;

1.2 Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны журмыг мөрдөж ажиллах;

1.3 Амралтын өдөр зөвшөөрөлгүйгээр гадны хүмүүсийг оруулахгүй байх;

1.4 Байгууллагын гадна, дотор цэвэрлэгээг бүрэн хариуцаж цэвэр цэмцгэр байлгах;

 1.5 Ажилчдыг ажлын цагаар өөрийн ажлын байранд оруулахгүй байх;

1.6 Ажлын болон ажлын бус цагаар гэртээ аливаа цэнгээний ажлыг явуулахгүй байх;

 

 

 

 

 

30

Ажлын байрны 2 дугаар зорилтын хүрээнд:

2.1 Ажилчдын цагийн бүртгэлийг үнэн зөв, тогтмол бүртгэж байх;

2.2 Удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангаж байх;

 

25

Ажлын байрны 3 дугаар зорилтын хүрээнд:

3.1 Зөвшөөрөлгүйгээр гадны хүн, машин оруулж, гаргахгүй байх;

3.2 Түгээлтийн 2 машины орсон, гарсан цаг хугацааг тодорхой бүртгэн мэдээлж байх;

 

 

25

Ажлын байрны 4 дүгээр зорилтын хүрээнд:

4.1 Удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээнд заасан чиг үүрэг, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь биелүүлж, тогтоосон дэг журмыг мөрдөж, захирах, захирагдах ёсыг баримтлан ажиллах;

4.2 Ажлын байранд хариуцсан эд хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглаж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, ажлын байрны ариун цэвэр, эмх цэгцтэй байдлыг хангаж ажиллах, албаны бус зорилгод байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, санхүүгийн эх үүсвэр, албаны мэдээллийг ашиглахгүй байх;

4.3 Ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, ажлын цагаар гадуур ажлаар явах болон түр эзгүй байх үед зохих бүртгэлийг хийлгэх, өрөө тасалгааны түлхүүрийг тусгай лац, ломбо тавин хүлээлцэж мэдээлэх, ажилд ирэх,тарахад өөрийн биеэр цагаа бүртгүүлж байх;

4.4 Хувь хүний манлайллыг хангаж, хувийн зохион байгуулалт сайтай ажиллах, зүй зохистой хувцаслах, хувийн соёл, сахилга хариуцлагатай байх, утсан харилцааг зөв ашиглах, харилцагчийг хүндэтгэх, дотоод сүлжээ, месенжерийг зориулалтын дагуу албан хэрэгцээнд ашиглах;

4.5 Үүрэгт ажилдаа хариуцлага санаачлагатай, чин сэтгэлээсээ хандаж эрхэлсэн ажлаа бүхий л арга хэлбэрээр сурталчлах, бусдад таниулах бүхий л арга хэлбэрийг эрэлхийлж ажиллах;

4.6 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж, ажлын гүйцэтгэл үр дүнг тогтмол тайлагнах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

     

 

В.ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Бүрэн дунд, түүнээс  дээш

 

Мэргэжил

 

 

Мэргэшил

 

Үнэнч шударгаар ажиллах  чин хүсэлтэй байх

Туршлага

Ажлын туршлагатай байх

 

Ур чадвар

*Амаар болон бичгээр харьцах чадвартай байх

*Багаар ажиллах чадвартай

*Үүрэг хүлээх

*Ажил үүргээ бүтээлч санаачлагатай биелүүлэх

*Ачаалал дааж ажиллах

 

1.2 Тусгай шаардлага

Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх

 

 

Г.ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субьект

1.2 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

-Байгууллагын захирал

-Менежер

-Ерөнхий нягтлан бодогч

-Бусад бүх ажилчид

-Харилцагч байгууллагууд

-Захиалагч цэцэрлэгүүд

 

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Ажлын байрны зорилго, чиг үүргийн дагуу үүргээ биелүүлээгүй, хариуцлагагүй хандсан, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь чанартай биелүүлээгүй, ёс зүйн зөрчил гаргасан, ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон бусад хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.

3. Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Албан тушаалын цалин болон бусад нэмэгдэлээс бүрдэнэ.

 

3.2 Биет хөрөнгийн

Хувцас солих  шкаф, сандал

 

3.3 Хүний

Эд хөрөнгийн картын дүн: ….......

 

3.4 Бусад

Аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

-Ажлын 8 цагт ажиллах

-Ажиллах боломж нөхцөлөөр хангагдсан өрөө тасалгаатай байх;

-Шаардлагатай техник хэрэгсэл, компьютерийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

 

4.2 Онцгой нөхцөл

-Илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллах

-Ажлын байрны нөхцөлөө сайжруулах

-Нийгмийн асуудлаа шийдвэрлүүлэх

 

 

Д.БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулсан ажлын хэсэг буюу багийн ахлагч

Ажлын байрны тодорхойлолтыг баталсан эрх бүхий албан тушаалтан

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

МЕНЕЖЕР                Н.ОТГОНЦЭЦЭГ

20 .... оны ... дугаар сарын .... ны өдөр

Албан тушаалын нэр:

БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ                   Б.МӨНХНАСАН

20 ... оны ...  дугаар сарын .... ны өдөр