“Багачууд хүнс”  НӨҮГазар нь НИТХТ-ын 2006 оны 06 сарын 21-ны өдрийн 154 дүгээр тогтоолоор СБ,ЧД-ийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын хүнсний хангамжийн асуудлыг хариуцан гүйцэтгэхүүлэхээр байгуулагдсан. 2013 онд СБД-27, ЧД-22 цэцэрлэг, 26 ААНБ-н 92 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангаж байна. Үүнээс 16-нь үндэсний үйлдвэрлэгч байна. 2 байгууллагатай гурвалсан гэрээтэй.