БАГАЧУУД ХҮНС ОНӨААТҮГ-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ

/Эхний хагас жилийн байдлаар/

2018 оны 06 дугаар сарын 29                                                                                                                                                Улаанбаатар хот

 

Зорилт

 

 

Үйл ажиллагаа

 

Шалгуур үзүүлэлт

Зорилтот түвшин /тоо хэмжээ, хувь/

Хүрсэн түвшин /Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ/

Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр гүйцэтгэлээр /мян.төг/

 

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

1.Хүний нөөцийг чадавхжуулах

 

 

 

 

 

1

Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт

Дотоод сургалтын тоо

5-аас дээш

 6 удаа

Нийт сургалтын зардалд 1 856 000 /Нэг сая найман зуун тавин зургаан мянган/ төгрөгийг зарцуулсан байна.

 

Албан хаагчдын хамрагдсан байдал

80 хувиас дээш

100 хувь

 

 

Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал

20 хувиас дээш

5%

 

Захирал Б.Мөнхнасан нь 2018 оны 05 дугаар сарын 27- 06 дугаар сарын 02-ны хооронд БНСУ-ын ..хотод

 

2

Мэргэшсэн туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх;

3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт

70 хувиас дээш

60 хувь

 

 

Хэсгийн дундаж: 90 хувь

 

 

 

 

 

 

2.Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах

 

 

 

 

3

Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх;

Шагнал, урамшуулалд хамрагдсан албан хаагчдын тоо

Гүйцэтгэлээр

 Нийт .... ажилтан хамрагдсан.

Эхний хагас жилд нийт .... төгрөгийг зарцуулсан байна.

 

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ, ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал ахиулах

Гүйцэтгэлээр

Ерөнхий нягтлан бодогч, архивын  ажилтанд нэмэгдэл олгодог.

Эхний хагас жилд нийт

 

 

 

 

 

4

Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал;

Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулга

Сэтгэл ханамж 80 хувиас дээш

100 хувь

 

 

Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны зардлыг нэмэгдүүлэх

Гүйцэтгэлээр

100 хувь, /Хоол, унааны зардалд сар бүр нэг ажилтанд 95 000 ерэн таван мянган төгрөг олгодог/.

Нийт .... / мянган/ төгрөг зарцуулсан.

 

 

 

5

Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх;

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Жилд 1-ээс доошгүй удаа

Эхний хагас жилд 1 удаа урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан.

Нийт .... / .... / төгрөг зарцуулсан байна.

Нийт 20 ажилтан хамрагдсан байна.

Албан хаагчдын хамрагдалт

100 хувь

100 хувь

 

 

Хэсгийн дундаж: 100 хувь

Үнэлгээний дундаж хувь: 95 хувь

 

ХЯНАСАН

ЗАХИРАЛ                       Б.МӨНХНАСАН

 

БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН

МЕНЕЖЕР                    Н.ОТГОНЦЭЦЭГ