Сургалтанд хамрагдлаа

"Ажлын байран дах хоолзүй болон ундны усны зөв зохистой хэрэглээ" сэдэвт сургалтыг 2019 оны 09 дүгээр 10-ны өдөр ажлын байран дээр зохион байгуулж, сургалтыг доктор Ч.Чулуунсүх удирдан явууллаа. Сургалтанд бүх ажилчид хамрагдлаа.