Сүхбаатар дүүргийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай байгуулсан гэрээ дүгнэлээ.

2018 онд Сүхбаатар дүүргийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай байгуулсан " Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх " гэрээг 2019 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр амжилттай дүгнэлээ. Сүхбаатар дүүргийн цэцэрлэгүүдийг бүлгээр нь 3 ангилан бүлэг тус бүрээс нэг нэг цэцэрлэг шалгаруулан өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшууллаа.Тус дүүргийн эрхлэгч нартай уулзаж 2018 оны  ажлаа тайлагнаж,  цаашид 2019 онд хамтран хийж  хэрэгжүүлэх ажлын талаар санал бодлоо солилцлоо.