Хүнсний бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах тендерийн нээлт боллоо.

          2017 оны төсвийн жилд хүнсний бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах нээлттэй тендерийг 2016 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр хүлээн авч БХ-16/003 ХБ дугаартай Мах, ногооны тендерт нийт 8 компани тендерийн материал худалдан авснаас 7 компани оролцлоо.

          БХ-16/004 ХБ дугаартай 14 багцад 10 компани тендерийн баримт худалдан авснаас 7 компани оролцлоо.

          Одоогоор үнэлгээний хорооны гишүүд үнэлгээ хийж байна.