Хүн амын бие бялдарын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын сарын аян

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар зарлигын хүрээнд зохион байгуулж буй

" Хүн амын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилын сарын аян"-ы хүрээнд нийт 19 ажилтан,

албан хаагчдынхаа дунд 4 дүгээр сарын 08,09-ны өдрүүдэд биеийн тамир спортын сорилыг авч явууллаа.