“Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн улсын үзлэг”-ээр "Бүрэн хангалттай" үнэлэгдлээ.

           Монгол Улсын Засгийн Газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 150 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 46 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/518 дугаар захирамжийн дагуу манай байгууллагад 2019 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн Улсын үзлэг батлагдсан хуваарийн дагуу зохион байгуулагдлаа. Улсын үзлэгийг “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа, архивын үйл ажиллагаа, байгууллагын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлж буй байдал гэсэн 4 чиглэлээр явагдаж "Бүрэн хангалттай" дүгнэгдлээ.