Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хүүхдүүдийг эрүүл ахуй, чанар стандартын шаардлагад нийцсэн баталгаат хүнсний бараа бүтээгдэхүүнээр тасралтгүй хангахад оршино.