0-12 насны хүүхэдтэй эхчүүдийг эргүүлийн ажлаас чөлөөлөв.

           Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолын дагуу тус байгууллагын жирэмсэн, 0-12 насны хүүхэдтэй эхчүүдийг гэрээсээ ажиллах нөхцөл боломжоор ханган ажиллаж байна.

                   Мөн Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны "Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" А/191 дүгээр захирамжийн дагуу Нийслэлийн Онцгой комиссын орлогч даргын баталсан "Шинэ коронавирус /COVID-19/ -ийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, иргэдэд зөвлөмж мэдээлэл өгч эргүүлээр ажиллах хуваарь"-ийн дагуу нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, хороо, орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газруудын эргүүлээр ажиллаж байгаа 0-12 насны хүүхэдтэй эхчүүдийг Эргүүлийн үүрэгт ажлаас чөлөөлөв.