Сургалтад хамрагдав.

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, " Менежмент ба ур чадварын хүрээлэн" ТББ-аас 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан   "ЗӨВ МЕНЕЖМЕНТ-ЗӨВ ТОГТОЛЦОО" сэдэвт стандарт танилцуулах  MNS ISO 22301:2020 Аюулгүй байдал ба уян хатан байдал. Бизнесийн тасралтгүй байдлын менежментийн тогтолцоо, MNS ISO 22320:2020 Аюулгүй байдал ба уян хатан байдал. Онцгой байдлын удирдлага, Осол аваарын үеийн менежмент удирдамж, MNS ISO 22395:2020 Аюулгүй байдал ба уян хатан байдал. Олон нийтийн тогтвортой байдал, онцгой байдлын үед эмзэг хүмүүсийг дэмжих удирдамж, MNS ISO 31000:2020 Эрсдэлийн менежмент удирдамж сэдэвт сургалтад тус байгууллагын захирал Б.Мөнхнасан, менежер Н.Отгонцэцэг, ерөнхий нягтлан бодогч А.Нямжав, архив бичиг хэргийн ажилтан П.Намжилмаа нар   хамрагдлаа.